- dotTech - https://dottech.org -

This public toilet has WiFi [Image]

public_wifi_on_toilet [1]

I wonder if the WiFi is free.

[via MakeUseOf [2]]