• chuck (detailer)

  How many keyboards do you think that guy goes through in a year?

 • Unicorn02

  I think he always types:
  130605602521 23121320

  yvbvxcybyx x vyxb xc yxyxcv yxb xcv

  213213216502303120302032

  yxcvcyxx vvbfg b
  cv b xcv

  :-)